چارت سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یکی از معاونتهای حوزه ستادی شهرداری اردبیل است. ساختار سازمانی مصوب این معاونت ، به شرح ذیل است:


معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یکی از معاونتهای حوزه ستادی شهرداری اردبیل است. در ساختار سازمانی مصوب این معاونت ، سه مدیریت به شرح ذیل وجود دارد:
  1. مدیریت برنامه و بودجه
  2. مدیریت نوسازی و تحول اداری
  3. مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت برنامه و بودجه از دو واحد سازمانی به نامهای « امور برنامه و بودجه » و « امور آمار و تحلیل اطلاعات» تشکیل شده است.
مدیریت نوسازی و تحول اداری از سه واحد سازمانی به نامهای « اداره آموزش» ، «امور نوسازی و تحول اداری» و « امور پژوهش و مطالعات شهری» تشکیل شده است.
مدیریت سرمایه انسانی از سه واحد سازمانی به نامهای « اداره امور کارکنان»، «امور دبیرخانه» و «امور خدمات اداری» تشکیل شده است.


 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
منبع معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۳۹۸