معرفی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یکی از معاونتهای حوزه ستادی شهرداری اردبیل است. در ساختار سازمانی مصوب این معاونت ، سه مدیریت به شرح ذیل وجود دارد: ۱- مدیریت برنامه و بودجه ۲- مدیریت نوسازی و تحول اداری ۳- مدیریت سرمایه انسانی . مدیریت برنامه و بودجه از دو واحد سازمانی به نامهای « امور برنامه و بودجه » و « امور آمار و تحلیل اطلاعات» تشکیل شده است. مدیریت نوسازی و تحول اداری از سه واحد سازمانی به نامهای « اداره آموزش» ، «امور نوسازی و تحول اداری» و « امور پژوهش و مطالعات شهری» تشکیل شده است. مدیریت سرمایه انسانی از سه واحد سازمانی به نامهای « اداره امور کارکنان»، «امور دبیرخانه» و «امور خدمات اداری» تشکیل شده است.چارت سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:
 

شرح وظایف حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی :

 

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور توسعه مدیریت، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری اردبیل

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها  و مقررات استخدامی

 • تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری

 • برنامه ریزی بمنظور تامین خدمات پشتیبانی شهرداری

 • برنامه ریزی بمنظور جذب، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی شهرداری

 • طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری،مالی،اجرایی،خدماتی،عمرانی،اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت

 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

 • نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه

 • نظارت بر پیگیری اجرای مصوبات شورای سازمانهای وابسته، کمیسیونها وکمیته های ذیل دبیرخانه شورای معاونین شهرداری  

 • نظارت بر ساماندهی کمیته های تخصصی ذیربط کارگروه توسعه مدیریت شهرداری و کمیته پژوهش و مطالعات شهری و کمیته آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

 • نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای تابعه و اصلاح فرآیندهای موجود در آنها

 • تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه،متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب شده

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کار گیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش های ارائه خدمات واحدهای شهرداری و برنامه ریزی جهت ایجاد تحول و ارتقای سلامت اداری

 • تدوین خط مشی و سیاست گذاری لازم در راستای تهیه دستورالعمل ها،آیین نامه های اجرایی و ضوابط مرتبط با توسعه وظایف و فعالیتهای خدمات شهرداری و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط

 • نظارت بر امور آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

 • نظارت بر تهیه و تدوین آمار ماهانه عملکرد شهرداری و ارائه گزارش عملکرد شهرداری در قالب سالنامه های آماری

 • نظارت بر تهیه شرح وظایف واحدهای سازمانی و چارت تشکیلاتی شهرداری و به روز رسانی آن

 • نظارت بر ارائه  و اعمال راهکارهای مناسب کنترلی جهت کنترل بودجه و جلوگیری از انحراف بودجه

 • نظارت بر آماری کردن گزارشات کنترل پروژه

 • نظارت بر احصاء مسائل و مشکلات شهر و شهرداری و ارائه راه حل با استفاده از فرآیند پژوهش و مطالعات شهری

 • نظارت بر پژوهش و مطالعات شهری

 • انجام وظایف مربوط به رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و رسیدگی به امور محوله از هیئت مدیره سازمان مذکور

 • نظارت بر ارزیابی عملکرد مدیریتهای زیر مجموعه

 
 
 
 
 
 

شرح وظایف مدیر برنامه و بودجه

 • هماهنگی و نظارت برتهیه بودجه،متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری بر اساس اطلاعات واصل شده از معاونین و مناطق و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب شده

 • تهیه و تنظیم فرم‌های لازم برای تنظیم بودجه و فرم‌های مقایسه ی عملکرد با سالهای قبل

 • هماهنگی و نظارت بر طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری، مالی، اجرایی، خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

 • مطالعه، بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدها و مذاکره با واحدهای اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی

 • نظارت بر تخصیص اعتبارات و نحوه اجرای بودجه مصوب

 • نظارت بر کنترل مستمر عملیات پروژه ها با آمارگیری

 • تفکیک و ابلاغ بودجه و متمم عمرانی به مناطق و سازمانهای تابعه

 • نظارت بر تدوین بودجه و متمم بودجه شهرداری از طریق جمع آوری و برآورد اعتبار پروژه های عمرانی در قالب فرمهای 3

 • نظارت بر آماری کردن گزارشات کنترل پروژه

 • نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

 • ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه های شهرداری

 • نظارت بر پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه های مختلف

 • هماهنگی جهت برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیت‌های مختلف

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بودجه، بودجه اصلاحی و متمم بودجه.

 • ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه‌های پیشنهادی واحدها با برنامه‌های مصوب شهرداری

 • بررسی روشهای کسب درآمدهای پایدار و تعیین بودجه سالانه شهرداری براساس روشهای علمی

 • نظارت بر به روز رسانی و تهیه گزارشات اجرای مصوبات شورای سازمانهای وابسته، کمیسیونها و کمیته های ذیل دبیرخانه شورای معاونین شهرداری  

 

شرح وظایف مسئول امور برنامه و  بودجه

 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

 • نظارت بر تهیه بودجه،متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب شده

 • نظارت بر کنترل مستمر عملیات پروژه ها با آمارگیری و بازدید میدانی پروژه‌ها

 • نظارت بر تفکیک و ابلاغ بودجه و متمم عمرانی به مناطق و سازمانهای تابعه

 • نظارت بر تدوین بودجه و متمم بودجه شهرداری از طریق جمع آوری و برآورد اعتبار پروژه های عمرانی در قالب فرمهای 3 کنترل بودجه

 • نظارت بر برآورد هزینه و حجم عملیات اجرایی پروژه ها

 • نظارت بر تهیه گزارشهای دورهای و موردی از روند پیشرفت پروژه ها و اعلام انحرافها برای تصمیمگیری به مدیریت

 • دریافت برنامه‌ها و سیاستهای کلان در زمینه فعالیتهای عمرانی، فنی، شهرسازی و ... از واحدهای شهرداری (معاونت‌ها، مناطق و سازمانها)

 • کنترل و بازدیدهای میدانی از فعالیتهای انجام شده و مطابقت با برنامه‌های مصوب

 • جمع‌آوری، ساماندهی و به هنگام رسانی کلیه آمار و اطلاعات فعالیتهای پروژه‌های شهرداری با هماهنگی معاون و برنامه‌ریزی و تهیه بانکهای اطلاعاتی مربوطه

 • نظارت بر تهیه گزارشهای تحلیلی برای مدیران در خصوص پیشرفت و یا عدم پیشرفت پروژه‌ها

 • ارتباط موثر با مدیران بخشهای مختلف

 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به شغل مورد تصدی به منظور تهیه گزارشات لازم و ارسال به مقام مافوق

 • نظارت بر طبقه‌بندی و نگهداری سوابق پروژه‌ها

 • همکاری در برنامه‌ریزی عملیاتی، تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، تهیه بودجه و متمم بودجه

 • بررسی گزارشات کارشناسان کنترل پروژه واحدهای شهرداری در مورد موقعیت پروژه‌ها

 

شرح وظایف مسئول امور آمار و تحلیل اطلاعات

 • نظارت بر اخذ آمار واحدها تا پنجم هرماه

 • نظارت بر اخذ آمار ماهانه در قالب فرم های آماری تا 5 هرماه

 • نظارت بر اخذ آمار موردی درخواستی مسئولین و سازمانهای دیگر

 • در صورت عدم ارسال به موقع آمار تماس با رابطین و پیگیری آن تا اخذ نتیجه

 • بررسی و تحلیل اطلاعات ارسال شده در قالب فرم های جدید و کلی

 • نظارت بر جمع بندی و تهیه دفترچه آماری ماهانه و ارائه به مسئولین ذیربط و سایر سازمانها

 • نظارت بر آرشیو و نگهداری اطلاعات در بایگانی آمار بصورت مکانیزه و کامپیوتری

 • نظارت بر تهیه آمارنامه شهرداری اردبیل به تعداد دو مورد در سال (آمارنامه 6 ماهه و آمارنامه سالانه)

 • نظارت بر ثبت اطلاعات مربوط به شهرداری اردبیل و به روزرسانی آن در سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 • همکاری مستمر سالانه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تدوین سالنامه آماری استان با تکمیل فرم های مرتبط با شهرداری اردبیل

 • ارسال آمار ماهانه درآمد و هزینه ها( جاری و عمرانی) به دفتر آمار و اطلاعات استانداری

 

شرح وظایف مدیر نوسازی و تحول اداری

 • نظارت بر اصلاح ساختار و تشکیلات شهرداری شامل مرکز و مناطق پنجگانه و سازمانهای وابسته 

 • نظارت بر به روز رسانی چارت تشکیلاتی شهرداری و هماهنگی جهت به روز رسانی آن

 • انجام اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای تابعه و اصلاح فرآیندهای موجود در آن و بهبود  روشهای ارائه فرآیندها 

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کار گیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریتی

 • نظارت بر برنامه ریزی جهت ایجاد تحول و  ارتقای سلامت اداری

 • هماهنگی جهت برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی ذیربط کارگروه توسعه مدیریت شهرداری و نظارت بر پیگیری جهت انجام تکالیف محوله توسط کمیته های مذکور

 • نظارت بر کنترل روشهای اجرایی، فرمهای واحدها به منظور ساده سازی فرآیندها و تسهیل در ارائه خدمات شهرداری

 • نظارت بر بررسی گزارشهای اجرای تقویم آموزشی شهرداری

 • نظارت بر بررسی گزارشهای اثربخشی دوره های آموزشی سالانه شهرداری

 • نظارت بر بررسی  ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای شهرداری در شاخصهای عمومی و اختصاصی

 

 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش          

 • نظارت بر تهیه و تدوین تقویم آموزشی سالانه بر اساس نیازسنجی به عمل آمده  از  کلیه واحد های شهرداری

 • نظارت بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی با استفاده  از برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت  برای کلیه کارکنان شهرداری

 • هماهنگی فراخوان دوره های آموزشی  و نظارت بر جمعبندی لیست شرکت کنندگان بر اساس پست سازمانی  و محل اشتغال

 • هماهنگی لازم با  مرکز علمی کاربردی شهرداری جهت برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر کیفیت اجرای  دوره ها

 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی  ضمن خدمت و بررسی اثربخشی دوره ها برای کلیه کارکنان شهرداری

 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی  ضمن خدمت برای شهرداریهای استان  و بررسی اثربخشی دوره ها

 • نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی از طریق سامانه جامع مدیریت آموزشی شهرداری  برای کلیه کارکنان شهرداری بر اساس پست سازمانی و محل اشتغال

 • نظارت بر تنظیم سطوح دسترسی  فراگیران در سامانه جامع آموزش و تعریف فراگیران جدید

 • نظارت بر آموزش به فراگیران در خصوص نحوه استفاده از سامانه  جامع آموزشی  و رفع اشکالات فراگیران

 • نظارت بر تهیه  و ثبت منابع و سوالات آزمون در سامانه

 • نظارت بر تهیه عملکرد ماهانه و سالانه آموزشی از دوره های برگزار شده

 • نظارت بر به روز نگهداشتن سامانه و رسیدگی به درخواستها و  پیام های فراگیران از طریق سامانه

 • هماهنگی  و  تنظیم قرارداد با مؤسسات آموزشی مورد تایید جهت حضور همکاران در دوره های آموزشی

 • نظارت بر صدور گواهینامه برای دوره های برگزار شده حضوری و غیر حضوری(از طریق سامانه)

 • نظارت بر تهیه، تنظیم  و جمع بندی مستندات  لازم جهت ارائه به استانداری

 

شرح وظایف مسئول امور نوسازی و تحول اداری

 • اقدامات لازم جهت اصلاح فرآیندهای موجود در شهرداری و بهبود  روشهای ارائه فرآیندها 

 • انجام امور محوله مربوط به کمیته توسعه دولت الکترونیک ذیربط کارگروه توسعه مدیریت شهرداری

 • کنترل نمودن فرمهای واحدهای سازمانی شهرداری شامل مرکز،مناطق و سازمانهای وابسته و به روز رسانی آن

 • تهیه شرح وظایف و چارت تشکیلاتی واحدهای سازمانی شهرداری شامل مرکز،مناطق و سازمانهای وابسته و به روز رسانی آن

 • انجام ارزیابی عملکرد سالانه شهرداری در شاخصهای عمومی و اختصاصی

 • انجام امور مربوط به کمیته های تخصصی ذیربط کارگروه توسعه مدیریت شهرداری

 

شرح وظایف رئیس مرکز مطالعات و پژوهش شهری           

 • پیگیری درخواست و نامه هایی که توسط مسئولین مافوق ارجاع می شود و نظارت بر بررسی اولیه نیازهای پژوهشی و ارایه به شورای پژوهش

 • پیشنهاد سیاستها و خط مشی ها و روشهای اجرایی پژوهشی شهرداری به شورای پژوهش

 • اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات شورای پژوهش

 • ارایه گزارش نیازهای پژوهشی معاونتها، مناطق و سازمانها به شورای پژوهش

 • نظارت بر پیشرفت کیفی و کمی طرحهای پژوهشی

 • گزارش بکارگیری نتایج طرحهای پژوهشی در حوزه های مختلف به شورای پژوهش

 • ارایه گزارش در خصوص طرحهای پژوهشی تصویب و انعقاد قرارداد شده

 • نظارت بر نگهداری کلیه دستورالعملها، صورتجلسه ها، سوابق، مکاتبه ها و پیگیری برگزاری جلسات شورای پژوهش و انتقال مصوبات به معاونتها، مناطق و سازمانها

 • ایجاد ارتباط با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه پژوهش ها و پایان نامه ها در چارچوب تصمیمات شورای پژوهش

 • نظارت بر تشکیل بانکهای اطلاعاتی طرحهای پژوهشی ، متخصصین توانای شهر و کشور، مرتبط با نیازهای شهرداری  و پژوهشگران حقیقی و حقوقی

 

شرح وظایف مسئول امور پژوهش و مطالعات شهری          

 • استفاده از روشهای مناسب اطلاع رسانی جهت اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیقات در واحدهای شهرداری

 • برنامه‌ریزی جهت برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی- تحقیقاتی و پژوهشی

 • تهیه  بودجه های پیشنهادی پژوهشی سالیانه شهرداری

 • هماهنگی در تصویب مستندات مختلف پژوهشی

 • پیگیری کاربردی شدن طرحهای پژوهشی پایان یافته

 • اظهار نظر در مورد چاپ و نشر طرحهای پژوهشی پایان یافته

 • بررسی و تصمیم گیری در خصوص نامه های دریافتی مربوط به پژوهش ها و مطالعات شهری

 • بررسی و تأیید زمینه و موارد همکاری پژوهشی و پایان نامه ها با سایر شهرداریها، سازمانها و  سایر مراکز علمی

 • بررسی مقدماتی و  اظهارنظر درباره طرح های پژوهشی که بوسیله مؤسسات پژوهشی و دانشجویان و سایر افراد ارائه می شود جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.

 • تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه های تحقیقاتی آنان.

 • ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی ومحققین و کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه.

 • پیگیری اجرای طرح های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

 • بررسی و اظهارنظردر مورد ادامه فعالیت  مؤسسات پژوهشی و محققینی که طرح های پژوهشی را انجام می دهند، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامه ها  اعم از کیفی و یا کمی.

 • اعلام نیازهای پژوهشی و مطالعاتی حوزه مربوطه بترتیب اولویت براساس فرمهای نیازسنجی ابلاغ شده

 • تهیه و تدوین اولویتهای پژوهشی و مطالعاتی شهر و شهرداری بر اساس نیازسنجی بعمل آمده و هماهنگی کامل با حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته

 • تهیه و تدوین اولویتهای پژوهشی و مطالعاتی بر اساس نیازسنجی بعمل آمده از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

 • هماهنگی جهت تصویب و ابلاغ محورهای مطالعاتی و اولویتهای پژوهشی، تحقیقاتی شهر و شهرداری

 • درخواست طرح پژوهشی و مطالعاتی مورد نظر براساس برنامه و بودجه مصوب و اولویتهای ابلاغی

 • نظارت بر اطلاع رسانی فراخوان انتخاب مشاور یا پژوهشگر طرح مطابق آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ذیربط

 • انتخاب تیم داوری، نظارت و ارزیابی طرح مطابق آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ذیربط

 • بررسی گزارشهای مرحله ای و دوره ای در قالب تیم ارزیابی، نظارت و داوری انتخاب شده

 • ارسال درخواست به معاونت مالی و اقتصادی جهت پرداخت حق الزحمه مرحله ای در قالب فرمتهای مربوطه

 • اعلام پایان مطالعات توسط مشاور و یا پژوهشگر طرح و ارائه گزارش نهایی

 • بررسی گزارش نهایی طرح ها ، پژوهشها و پایان نامه های مورد حمایت

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه طرح پژوهشی و مطالعاتی مطابق آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی و اعلام نظر به حوزه متقاضی

 • نظارت بر تهیه گزارشات لازم و نگهداری یک نسخه از گزاشات تهیه شده در بانک اطلاعات پژوهش و مطالعات شهری شهرداری

 

شرح وظایف مدیر سرمایه انسانی

 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی

 • برنامه ریزی و اقدام بمنظور جذب، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری

 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه ، بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان

 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی ، بیمه ای و درمانی برای کارکنان شهرداری

 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن

 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها

 • تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری

 • تامین و ارایه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری

 • نظارت بر دریافت، ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره به صورت دستی یا از طریق سیستم اتوماسیون اداری توسط امور دبیرخانه

 • نظارت بر ثبت، تایید و ارسال فرمهای مرخصی و مأموریت کارکنان

 • نظارت بر ارسال و مراسلات پستی شهرداری در واحد دبیرخانه

 
 
 
 

شرح وظایف رئیس اداره امور کارکنان

 • نظارت بر صدور احکام پرسنلی کارکنان پیمانی و رسمی

 • نظارت بر به روز رسانی اطلاعات کارکنان پیمانی و رسمی

 • نظارت بر به روز رسانی آمار پرسنلی

 • همکاری در کمیته سرمایه انسانی

 • نظارت بر تهیه احکام کارکنان قراردادی

 • نظارت بر تهیه قراردادهای کارگری

 • نظارت بر به روز رسانی اطلاعات  کارکنان قراردادی  و مستخدمین کارگری

 • نظارت بر ثبت مرخصی کارکنان

 • نظارت بر ارتقای شغلی کارکنان       

 • نظارت بر ثبت مأموریت کارکنان

 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان پیمانی و رسمی

 • نظارت بر امور رفاه ، بیمه و درمان کارکنان

 
 
 

شرح وظایف مسئول امور دبیرخانه

 • نظارت بر ثبت شماره و تاریخ در نامه ها

 • نظارت بر انجام امور دریافت وثبت و ارسال نامه های وارده و صادره به صورت دستی یا از طریق سیستم اتوماسیون اداری یا سامانه های مربوط به دبیرخانه

 • نظارت بر بایگانی نامه های ثبت شده

 • نظارت بر انجام امور  ارسال و مراسلات پستی شهرداری

 

شرح وظایف مسئول امور خدمات اداری

 • نظارت بر هماهنگی امور  آبدارچی ها و پیشخدمتین

 • نظارت بر هماهنگی امور رانندگان

 • نظارت بر هماهنگی امور تأسیسات

 
 
 

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
منبع معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۴۶۰